WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT

WATSON NORDIC OY

1. Soveltamisala ja määritelmät

1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson)
käyttämiseen, ja ne määrittävät muun muassa kuluttaja-asiakkaan (jäljempänä Asiakas) oikeuden
käyttää Watsonia, käyttöoikeuden rajoitukset ja maksuvelvollisuuden. Näitä erityisehtoja
sovelletaan Watson-palvelun lisäksi myös palvelun piirissä tehtäviin tilauksiin, kuten elokuvien
vuokraukseen tai kanavapakettien tilaukseen palvelun käyttöliittymän kautta.

1.2. Tekemällä asiakassopimuksen tai käyttämällä Watsonia asiakas vakuuttaa tutustuneensa
näihin sopimusehtoihin sekä hyväksyy nämä sopimusehdot itseään sitoviksi ja sitoutuu niitä
noudattamaan. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Watsonia. Jos Watsonin käyttäjäksi haluava
on alaikäinen tai muutoin vailla täyttä oikeustoimikelpoisuutta, hänen täytyy ennen Watsonin
käyttämisen aloittamista varmistaa, että hänen huoltajansa tai edunvalvojansa on tehnyt
asiakassopimuksen myyjän kanssa, hyväksyy Watsonin käyttämisen ja ottaa siitä täyden vastuun.

1.3. Nämä sopimusehdot ovat osa asiakassopimusta.

1.4. Näissä sopimusehdoissa:

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä,
joka ei ole myyjä.

Asiakassopimus tarkoittaa Watsonia koskevaa loppukäyttäjäsopimusta kaikkine ehtoineen.
Asiakassopimus käsittää näiden sopimusehtojen lisäksi sopijapuolet yksilöivän varsinaisen
sopimusasiakirjan sekä hinnaston, tekniset kuvaukset ja muita mahdollisia liitteitä, asiakirjoja tai
ehtoja.

Myyjä tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä ja siinä yksilöityä yritystä, joka voi olla
toimittaja, toimittajan valtuuttama jälleenmyyjä tai muu toimittajan valtuuttama taho.

Sisältö tarkoittaa aineistoa, johon asiakkaalle tarjoutuu pääsy Watsonia käyttämällä. Sisältö voi olla
esimerkiksi televisio-ohjelmia, elokuvia, sarjoja, videokuvaa, musiikkia, ääntä tai muuta digitaalista
aineistoa.

Sopijapuolet tarkoittaa asiakasta ja myyjää yhdessä.

Sopijapuoli tarkoittaa asiakasta tai myyjää erikseen ja yksilöimättä.

Tekniset kuvaukset tarkoittavat asiakassopimuksessa, Watsonin yhteydessä tai muutoin asiakkaan
saataville asetettuja kuvauksia, joissa on määritelty muun muassa Watsonin teknisiä
ominaisuuksia ja käyttämistä koskevia rajoituksia. Tekniset kuvaukset ovat osa asiakassopimusta.

Toimittaja tarkoittaa Watson Nordic Oy:tä.

Tunnukset tarkoittavat asiakkaalle Watsonin käyttämistä varten annettavia käyttäjätunnuksia,
salasanoja tai muita vastaavia tunnisteita.

Watson tarkoittaa toimittajan tietoverkon välityksellä käytettävää järjestelmää, jota käyttämällä
asiakkaalle tarjoutuu pääsy sisältöön. Watson on määritelty tarkemmin teknisissä kuvauksissa.
Watson ei ole viestintämarkkinalaissa tarkoitettu viestintäpalvelu.

2. Asiakassopimuksen tekeminen ja voimassaolo

2.1. Asiakassopimus tehdään sopijapuolten välille sähköisesti tai kirjallisesti.

2.2. Myyjällä on oikeus tarkastaa asiakkaan luottotiedot. Myyjä ilmoittaa mahdollisesta
luottotietojen tarkastamisesta asiakkaalle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä
tavalla.

2.3. Sopijapuolten tekemä asiakassopimus tulee voimaan, kun myyjä on hyväksynyt asiakkaan
tekemän tilauksen esimerkiksi toimittamalla tilausvahvistuksen, käyttäjätunnukset tai avaamalla
Watson-palvelun asiakkaalle. Tilausvahvistus voidaan toimittaa sähköpostilla tai muuten
sähköisesti. Myyjä varaa oikeuden olla hyväksymättä asiakkaan tekemää tilausta, jolloin
asiakassopimus ei tule voimaan. Nämä erityisehdot sekä mahdolliset muut Watson Nordic Oy:n
sopimusehdot sovelletaan muihin tilauksiin (esim. tilausvideot ja kanavapaketit), mitä asiakas
tekee palvelun kautta, päätelaitteesta riippumatta.

2.4. Asiakassopimus on voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Asiakas voi
irtisanoa asiakassopimuksen kokonaisuudessaan päättymään kunkin kalenterikuukauden
viimeisenä päivänä ilmoittamalla irtisanomisesta myyjälle irtisanomista edeltävän kuukauden
viimeiseen arkipäivään mennessä huomioiden mm. kampanjatarjoukset ja minimitilausajat.

2.5. Asiakassopimus on voimassa määräajan, jos niin on asiakassopimuksessa sovittu. Mikäli
asiakas on maksuttoman katselujakson aikana antanut luottokortti- tai laskutustietonsa, jatkuu
palvelu maksullisena palveluna. Määräaikainen asiakassopimus päättyy määräajan päättyessä
ilman irtisanomista tai irtisanomisaikaa. Sopijapuolet voivat kuitenkin halutessaan tehdä uuden
asiakassopimuksen samoilla tai muutetuilla ehdoilla.

2.6. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella sopimuksen voimassaoloa sekä voimassaolevia tilausja
maksutietojaan palvelun asetuksissa.

2.7. Asiakkaalla on peruuttamisoikeus toimittajan myymiin laitteisiin. Peruuttamisoikeuden
käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava toimittajalle päätöksestään yksiselitteisellä tavalla. Pelkkä
tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen ilman peruuttamista koskevaa ilmoitusta ei
oikeuta hyvitykseen tai vapauta sopimuksen velvoitteista. Asiakas voi täyttää
peruuttamislomakkeen ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti
toimittajan verkkosivulla. Jos asiakas käyttää tätä vaihtoehtoa, toimittaja ilmoittaa asiakkaalle
mahdollisimman nopeasti sähköpostitse tai muulla pysyvällä tavalla peruuttamisilmoituksen
saapumisesta. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen
peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä. Jos asiakas palauttaa
tavaran, on se lähetettävä takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua
peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakas on noudattanut määräaikaa, jos asiakas on
lähettänyt tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän päättymistä. Asiakas vastaa tavaroiden
palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Jos asiakas palauttaa tavaran,
palautettavaan tavaraan liittyvät liitännäissopimukset peruuntuvat kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti. Peruutusoikeus ei koske digitaalisen sisällön toimittamista eikä ole
voimassa kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ssä säädetyissä tapauksissa.

3. Watsonin toimittaminen

3.1. Watson ja tunnukset toimitetaan asiakkaalle kohtuullisessa ajassa asiakassopimuksen
voimaantulosta. Watson katsotaan toimitetuksi, kun tunnukset on lähetetty asiakkaalle ja Watson
on asiakkaan saatavilla sopimuskohdassa 6.3 määritellyllä tavalla.

3.2. Asiakas on velvollinen kustannuksellaan ja ilman aiheetonta viivytystä kohtuullisessa määrin
myötävaikuttamaan Watsonin toimittamiseen. Asiakkaan on esimerkiksi annettava myyjälle tai
toimittajalle näiden pyytämiä tietoja.

3.3. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että asiakkaan vastuulla olevat tietoliikenneyhteys,
laitteet, ohjelmistot tai järjestelmät ovat kulloinkin voimassa olevien teknisten kuvausten, muun
asiakassopimuksen, annettujen ohjeiden tai muiden vaatimusten mukaisia. Myyjä ei vastaa
virheestä tai viivästyksestä, joka johtuu siitä, että asiakkaan vastuulla olevat tietoliikenneyhteys,
laitteet, ohjelmistot tai järjestelmät eivät ole vaatimusten mukaisia.

3.4. Myyjä saattaa erikseen sovittaessa myydä tai vuokrata asiakkaalle Watsonin käyttämiseen
tarvittavan tietoliikenneyhteyden, laitteen tai ohjelmiston sekä tarjota Watsoniin liittyviä
käyttöönottopalveluja tai muita palveluja. Tällaiset sopimukset, toimittajan myymiä laitteita lukuun
ottamatta, eivät ole osa asiakassopimusta tai Watsonin toimitusta. Ellei ole muuta sovittu, toimittaja
toimittaa tavaran viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta. Asiakkaan on
pidettävä vastaanottamansa tavara olennaisesti muuttumattomana siihen saakka, kunnes hän on
päättänyt pitää tavaran. Jos asiakas tavaran käyttöönoton jälkeen peruuttaa sopimuksen, hänen
on vastattava tavaran arvon alentumisesta. Tavaralla on takuu vain, jos siitä on kirjallisesti sovittu.
Mahdollisen takuun lisäksi tai takuun puuttumisesta huolimatta, toimittaja vastaa hyödykkeessä
mahdollisesti olevista virheistä kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

4. Watsonin käyttäminen, sisältö ja käyttörajoitukset

4.1. Asiakkaalla on oikeus käyttää Watsonia ainoastaan asiakassopimuksen mukaisesti. Asiakas
käyttää Watsonia omalla vastuullaan. Asiakas ei saa Watsonia käyttäessään rikkoa lakia,
viranomaisen määräystä tai hyvää tapaa taikka myyjän tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

4.2. Watsonin ja siihen liittyvien tavaramerkkien ja asiakirjojen tekijänoikeus ja muut oikeudet
kuuluvat toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas saa ainoastaan asiakassopimuksen
mukaisesti rajoitetun, yksinoikeudettoman ja siirtokelvottoman oikeuden käyttää Watsonia
edellyttäen, että asiakassopimuksen mukaiset maksut on suoritettu. Asiakkaalla ei ole oikeutta
muuttaa tai korjata Watsonia tai siihen liittyviä asiakirjoja.

4.3. Watson on tarkoitettu asiakkaan tai asiakkaan kotitalouden henkilökohtaiseen, yksityiseen ja
ei-kaupalliseen käyttöön. Watsonin tallennusominaisuudella asiakas voi ajastaa ohjelmia
tallennettavaksi. Tallenteetkin ovat vain asiakkaan henkilökohtaiseen, yksityiseen ja eikaupalliseen
käyttöön. Watsonin tallennusominaisuuksia ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin
Tekijänoikeuslain 12 § mukaiseen käyttöön. Toimittaja ei takaa tallenteiden säilytysaikaa, eikä
korvaa tallenteiden toimimattomuudesta tai häviämisestä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.
Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Watsonia tai sallia Watsonin käyttämistä muussa kuin näissä
sopimusehdoissa mainitussa tarkoituksessa. Watsonia ei esimerkiksi saa jälleenmyydä tai
hyödyntää elinkeinotoiminnassa taikka lainata, vuokrata, pantata tai välittää. Asiakas ei saa
käyttää Watsonin käyttämiseen robottia tai muuta automaattista tapaa.

4.4. Asiakkaalla on oikeus käyttää Watsonia missä tahansa Suomessa. Sisältötarjonnassa saattaa
olla eroja riippuen siitä, missä Suomessa asiakas käyttää Watsonia, minkälaisella
tietoliikenneyhteydellä ja minkälaisella päätelaitteella. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Watsonia
ulkomailla. Myyjä ei myöskään vastaa Watsonin toimivuudesta muualla kuin Suomessa.

4.5. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Watsonia ilman voimassa olevaa asiakassopimusta. Jos
asiakassopimus päättyy, asiakkaan on lopetettava Watsonin käyttö.

4.6. Watsonin käyttäminen voi edellyttää ohjelmistojen asentamista asiakkaan laitteille. Tällaisten
ohjelmistojen tekijänoikeus ja muut oikeudet kuuluvat toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.
Myyjä ei vastaa tällaisista ohjelmistoista. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, kyseisiin ohjelmistoihin
sovelletaan ensisijaisesti ohjelmistojen oikeudenhaltijan asettamia ehtoja ja toissijaisesti seuraavia
vähimmäisehtoja: Asiakas saa ohjelmistoon sen ehtojen ja asiakassopimuksen mukaisesti
rajoitetun, yksinoikeudettoman ja siirtokelvottoman käyttöoikeuden, joka päättyy
asiakassopimuksen päättyessä ilman irtisanomista tai irtisanomisaikaa. Asiakassopimuksen
päättyessä asiakas on velvollinen välittömästi lopettamaan ohjelmiston käytön ja poistamaan sen
laitteeltaan kaikkine kopioineen mahdolliset varmuuskopiot mukaan lukien.

4.7. Watsonin käyttäminen edellyttää tiettyjä laitteita ja ohjelmistoja sekä riittävää
tietoliikenneyhteyttä. Teknisissä kuvauksissa tai muualla asiakassopimuksessa ilmoitetaan
kulloinkin tarvittavan tietoliikenneyhteyden vähimmäisominaisuudet sekä Watsonin kulloinkin
tukemat laitteet ja ohjelmistot.

4.8. Asiakas vastaa kustannuksellaan Watsonin käyttämiseen tarvittavien tietoliikenneyhteyden,
laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien hankkimisesta, asentamisesta, asetuksista, toimivuudesta,
ylläpidosta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa kustannuksellaan myös tietoliikenneyhteyden,
laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien päivittämisestä kulloinkin voimassa olevien teknisten
kuvausten, muun asiakassopimuksen, annettujen ohjeiden tai muiden vaatimusten mukaisiksi.
Asiakas vastaa tämän sopimuskohdan 4.8 laiminlyönnin, esimerkiksi asiakkaan vastuulla olevien
laitteiden kautta levinneiden tietokonevirusten tai haittaohjelmien, mahdollisesti aiheuttamista
kuluista ja vahingoista.

4.9. Asiakas taikka asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmistot tai järjestelmät eivät saa aiheuttaa
vikaa tai häiriötä Watsonin toiminnalle taikka kuormittaa sitä tarpeettomasti tai epätavanomaisesti.
Jos edellä tarkoitettua vikaa, häiriötä tai kuormitusta ilmenee, asiakas on velvollinen
kustannuksellaan ja viipymättä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin vian, häiriön tai kuormituksen
poistamiseksi. Toimenpiteisiin voi kuulua esimerkiksi asiakkaan käyttämän laitteen kytkeminen
pois päältä tai irti tietoliikenneverkosta ja tietoturvan varmistaminen.

4.10. Watsonia käyttämällä asiakkaalle tarjoutuu pääsy sisältöön. Sisältö on suojattu
tekijänoikeuslain, kansainvälisten sopimusten ja mahdollisen muun lainsäädännön nojalla. Sisällön
tekijänoikeus ja muut oikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Myyjällä on oikeus kerätä
anonyymisti Watsonin sisällön katselutietoja palvelun kehittämiseen ja markkinointitarkoituksiin.
Myyjä ei vastaa sisällöstä, sen saatavuudesta tai sitä koskevista muutoksista. Ellei kirjallisesti ole
toisin sovittu, sisältöön sovelletaan ensisijaisesti sisällön oikeudenhaltijan asettamia ehtoja ja
toissijaisesti seuraavia vähimmäisehtoja: Sisältöä saa katsoa ja kuunnella ainoastaan asiakkaan
tai asiakkaan kotitalouden henkilökohtaisessa, yksityisessä ja ei-kaupallisessa käytössä.
Asiakkaalla ei ole oikeutta ladata, tallentaa tai muuten valmistaa kopiota tai kappaletta sisällöstä tai
sen osasta lukuun ottamatta Watsonin asiakassopimuksen mukaisen käyttämisen yhteydessä
asiakkaan päätelaitteen välimuistiin mahdollisesti automaattisesti syntyvää teknistä ja tilapäistä
sisällön osittaista digitaalista kopiota, jota ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sisällön
toistamiseen reaaliaikaisesti tai lähes reaaliaikaisesti asiakkaan päätelaitteessa. Asiakkaalla ei ole
oikeutta jakaa, levittää, julkistaa, julkaista, julkisesti esittää, välittää, edelleenlähettää, saattaa
yleisön saataville tai muullakaan tavalla käsitellä (edellä mainittua henkilökohtaista, yksityistä ja eikaupallista
katsomista ja kuuntelemista lukuun ottamatta) sisältöä (edellä mainittu osittainen
digitaalinen kopio mukaan lukien). Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta muuttaa tai korjata
sisältöä. Asiakas ei myöskään saa tai saa yrittää poistaa, kiertää, muuttaa tai estää Watsonin tai
sisällön mahdollista kopiosuojausta tai muuta suojausta.

4.11. Watsonia käyttämällä asiakkaalle saattaa tarjoutua pääsy kolmannen osapuolen tarjoamaan
palveluun. Watsonia voi olla mahdollista käyttää tai siihen voi olla mahdollista kirjautua kolmannen
osapuolen tarjoaman palvelun kautta. Myyjä ei vastaa tällaisista kolmannen osapuolen tarjoamista
palveluista. Tällaiseen palveluun sovelletaan Watsonin käyttämisen osalta näitä sopimusehtoja ja
muilta osin kyseisen kolmannen osapuolen asettamia ehtoja.

4.12. Jos Watsonin kautta tarjoutuvissa sisältökokonaisuuksissa tapahtuu huomattava muutos
asiakkaan vahingoksi, myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle Watsonin yhteydessä tai muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa tai, jos tämä ei
ole mahdollista, viipymättä muutoksesta tiedon saatuaan. Asiakkaalla on huomattavan
sisältökokonaisuuden muutoksen johdosta oikeus irtisanoa asiakassopimus päättymään
aikaisintaan muutoksen voimaantullessa irtisanomisajasta riippumatta. Irtisanominen on
suoritettava viimeistään kuukauden kuluttua muutoksen voimaantulosta. Edellä tässä
sopimuskohdassa 4.12 mainittua ei sovelleta, jos kyseisen sisältökokonaisuuden on ennakolta
ilmoitettu tarjoutuvan vain määräajan ja kyseinen määräaika päättyy. Muista sisällössä
tapahtuvista muutoksista myyjä ilmoittaa Watsonin yhteydessä tai muulla tarkoituksenmukaisella
tavalla, eivätkä ne oikeuta asiakasta päättämään asiakassopimusta. Huomattavana
sisältökokonaisuuden muutokseksi ei katsota esimerkiksi yksittäisen elokuvan tai sarjan tai
yksittäisten elokuvien, sarjojen tai esim. urheiluliigojen tarjoutumisessa tapahtuvia muutoksia.

4.13. Watsonin käyttö voi edellyttää tunnuksia tai rekisteröitymistä. Asiakkaan saamat tai luomat
tunnukset ovat myyjän omaisuutta. Asiakkaan oikeus tunnuksiin ja niiden käyttöön päättyy
asiakassopimuksen päättyessä.

4.14. Tunnukset ovat asiakaskohtaiset. Asiakas vastaa tunnuksillaan tapahtuneesta Watsonin
käytöstä. Asiakas on velvollinen suojaamaan tunnukset oikeudettomalta käytöltä. Asiakas on
esimerkiksi velvollinen käyttämään tunnuksia tietoturvallisesti, käsittelemään niitä huolellisesti ja
säilyttämään niitä turvallisessa paikassa, johon kolmannella osapuolella ei ole pääsyä. Vaikka
asiakas luovuttaisi tunnukset tai Watsonin kolmannen osapuolen käyttöön taikka sallisi tällaisen,
asiakas vastaa edelleen Watsonin käytöstä. Asiakas vastaa edelleen esimerkiksi kaikista
maksuista ja siitä, että Watsonia käytetään asiakassopimuksen mukaisesti.

4.15. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi myyjälle, jos (a) asiakkaan tunnukset tai
tunnukset sisältävä laite katoaa tai joutuu oikeudettomasti kolmannen osapuolen haltuun taikka (b)
asiakas havaitsee Watsonin oikeudetonta käyttöä. Asiakas vastaa kaikista maksuista siihen asti,
kunnes asiakas on tehnyt edellä tarkoitetun ilmoituksen.

4.16. Asiakkaan pääsy Watsoniin voi olla teknisesti rajoitettua, esimerkiksi tietoliikenneyhteyden
tyypin tai yhtäaikaisten aktiivisten laitteiden määrän suhteen. Tällaiset rajoitukset ilmenevät
kulloinkin voimassa olevista teknisistä kuvauksista tai asiakassopimuksesta muutoin eikä niitä
katsota virheeksi tai viivästykseksi.

4.17. Asiakas on velvollinen noudattamaan myyjän, toimittajan tai niiden sopimuskumppanin
erikseen antamia tai Watsonin yhteydessä esitettäviä käyttöohjeita tai muita ohjeita.

5. Maksut

5.1. Asiakas on velvollinen maksamaan Watsonista, sen käytöstä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai muiden asiakassopimuksen ehtojen mukaiset maksut.
Perusmaksun lisäksi asiakkaalta peritään lisämaksua sisällöstä käytöstä riippuen.

5.2. Myyjällä on oikeus periä perusmaksut tai muut käytöstä riippumattomat maksut
laskutuskausittain etukäteen. Käytöstä riippuvat maksut laskutetaan jälkikäteen, elleivät
sopijapuolet ole sopineet ennakkomaksusta.

5.3. Myyjällä on oikeus päättää lasku- ja maksukäytännöistä, esimerkiksi maksutavoista,
maksuehdoista, eräpäivistä, laskutuskausista sekä laskun maksu- ja toimitustavoista. Laskun
erilaisista maksu- ja toimitustavoista mahdollisesti perittävät maksut, esimerkiksi postitse
lähetettävästä laskusta perittävä lisämaksu, ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa
tai muualla asiakassopimuksessa.

5.4. Myyjä voi laskuttaa myös Watsonin kautta käytetyistä palveluista perittävät maksut, jos näin on
kyseisen palveluntarjoajan kanssa sovittu.

5.5. Jos asiakkaalle kertyy poikkeuksellisen paljon maksuja, myyjä voi lähettää asiakkaalle laskun
myös laskutuskausien välissä.

5.6. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä laskussa mainituilla tiedoilla. Jos asiakas
maksaa vain osan laskusta eikä ilmoita osasuorituksen kohdistamisesta, myyjällä on oikeus
päättää, miten osasuoritus kohdistetaan.

5.7. Laskua koskevat mahdolliset huomautukset on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Riidaton
osa laskusta on maksettava viimeistään eräpäivänä huomautuksesta riippumatta.

5.8. Viivästyneelle määrälle on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Lisäksi on
maksettava huomautus- ja perintäkulut.

5.9. Jos asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksuaan 14 päivän kuluessa maksukehotuksen
lähettämisestä, myyjällä on oikeus eräännyttää kaikki muut Watsonia koskevat maksut heti
maksettaviksi. Myyjällä ei kuitenkaan ole eräännyttämisoikeutta, jos asiakas on tehnyt
erääntyneestä maksusta perustellun kirjallisen huomautuksen ja maksanut riidattoman osan
maksusta viimeistään eräpäivänä.

5.10. Luottokorttimaksuissa maksimitilausaika on 12 kuukautta, jonka jälkeen palvelu tulee
aktivoida uudelleen. Watson ilmoittaa tällöin asiakkaalle palvelun uudelleenaktivointitarpeesta.
Mikäli asiakkaan luottokorttia ei voida veloittaa, voi asiakas valita vaihtoehtoiseksi maksutavaksi
laskun. Luottokorttiveloitus tehdään jatkuvien palveluiden osalta kerran kalenterikuukaudessa,
kuukauden viimeisenä päivänä, yksittäiset ostokset veloitetaan välittömästi. Veloitukset näkyvät
asiakkaan luottokorttilaskulla Watson Nordic Oy:n veloituksina. Mikäli kortti vanhenee tai kortin
tiedot muuttuvat, on asiakas ilmoitusvelvollinen.

6. Watsonin tuottaminen

6.1. Myyjä tuottaa Watsonin asiakkaalle lain ja asiakassopimuksen mukaisesti ja muilta osin
parhaaksi katsomallaan tavalla. Watson tarjotaan asiakkaalle sellaisena kuin se kulloinkin on.
Watsonissa voi olla sen kaltaiselle järjestelmälle tavanomaisia vikoja, häiriöitä, puutteita tai katkoja,
joita ei katsota virheiksi tai viivästyksiksi. Myyjä ei anna takuuta Watsonin toiminnasta,
käytettävyydestä tai ominaisuuksista taikka niiden säilymisestä.

6.2. Watsonin tuotantoympäristöstä huolehtii toimittaja taikka sen alihankkija tai muu
sopimuskumppani. Jos myyjä on muu kuin toimittaja, toimittajan katsotaan toimivan myyjän
alihankkijana. Myyjällä ja toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita tai muita
sopimuskumppaneita.

6.3. Watson on asiakkaan saatavilla toimittajan järjestelmän ja yleisen tietoverkon rajapinnassa.
Myyjä ei kuitenkaan takaa, että Watson toimii vioitta, häiriöittä, katkoitta tai muutenkaan
virheettömästi tai viivästyksittä. Myyjä ei vastaa muun muassa siitä, jos Watson ei ole asiakkaan
käytettävissä asiakkaan vastuulla olevasta syystä, esimerkiksi yleisessä tai yksityisessä
tietoliikenneyhteydessä olevan häiriön tai asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmistojen
yhteensopimattomuuden vuoksi.

6.4. Watsonissa voidaan käyttää evästeitä tai muita vastaavia teknisiä ratkaisuja. Watsonin
toimivuus voi edellyttää, että asiakas hyväksyy evästeiden tai vastaavien teknisten ratkaisujen
käytön. Jos Watson ei toimi siitä syystä, ettei asiakas ole hyväksynyt evästeiden tai vastaavien
teknisten ratkaisujen käyttöä, tätä ei katsota virheeksi tai viivästykseksi.

6.5. Myyjällä on oikeus päättää asiakkaan käyttöön tulevista tunnuksista. Myyjällä on myös
tarvittaessa oikeus muuttaa tai vaihtaa tunnuksia ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Jos muutos tai
vaihto tehdään asiakkaan pyynnöstä, toimenpiteestä voidaan periä kulloinkin voimassa olevan
hinnaston tai muun asiakassopimuksen mukainen maksu.

6.6. Myyjä voi tehdä Watsoniin, tekniikkaan tai toimintakäytäntöihin vähäisiä muutoksia. Tällaisia
muutoksia ovat esimerkiksi Watsonin ulkoasua, käyttöliittymää, tukemia laitteita tai ohjelmistoja,
tietoliikenneyhteyden vähimmäisvaatimuksia, teknisiä kuvauksia tai tuotantoympäristöä koskevat
muutokset taikka muut vähäiset muutokset. Muutokset voivat vaikuttaa Watsonin käyttöön tai
käyttökokemukseen. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan vastuulla oleviin
tietoliikenneyhteyteen, laitteisiin, ohjelmistoihin tai järjestelmiin, myyjä ilmoittaa muutoksista
asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Watsonin yhteydessä tai muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla.

6.7. Myyjällä on oikeus lopettaa Watsonin ominaisuuden tuottaminen. Jos kysymyksessä ei ole
sopimuskohdassa 6.6 tarkoitettu vähäinen muutos, myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle
vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Watsonin yhteydessä tai muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos ominaisuuden tuottamisen lopettaminen edellyttää
asiakassopimuksen muuttamista, noudatetaan lisäksi sopimuskohtaa 13.

6.8. Myyjällä on oikeus lopettaa Watsonin tuottaminen. Jos myyjä lopettaa Watsonin tuottamisen,
myyjällä on oikeus irtisanoa kaikki toistaiseksi voimassaolevat ja määräaikaiset asiakassopimukset
(niiden voimassaoloajoista riippumatta) päättymään Watsonin tuottamisen päättyessä ilmoittamalla
tästä kirjallisesti asiakkaille vähintään kuukautta ennen Watsonin tuottamisen lopettamista.

6.9. Jos Watsoniin tehtävät muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan vastuulla oleviin
tietoliikenneyhteyteen, laitteisiin, ohjelmistoihin tai järjestelmiin, asiakas vastaa muutosten
toteuttamisesta tai niistä aiheutuneista kustannuksista.

7. Watsoniin pääsyn rajoittaminen tai estäminen

7.1. Myyjällä on oikeus asiakasta kuulematta keskeyttää Watsonin tarjoaminen tai rajoittaa sitä, jos
tämä on tarpeen (a) Watsonin kehittämisen, huoltamisen, korjaamisen, testaamisen tai
päivittämisen vuoksi; (b) Watsonin tai tietoliikenneverkon häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi; (c)
tietoturvasta tai -suojasta huolehtimiseksi; (d) lain, viranomaisen määräyksen, hyvän tavan,
tekijänoikeuden tai muun oikeuden loukkaamisen estämiseksi tai noudattamisen varmistamiseksi;
taikka (e) muusta vastaavasta syystä. Myyjä pyrkii tekemään edellä a-alakohdassa tarkoitetun
keskeytyksen tai rajoituksen mahdollisimman vähän asiakasta haittaavana ajankohtana sekä
tiedottamaan keskeytyksestä etukäteen Watsonin yhteydessä tai muulla tarkoituksenmukaisella
tavalla. Muista keskeytyksistä tai rajoituksista myyjä tiedottaa Watsonin yhteydessä tai muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

7.2. Myyjällä on oikeus asiakasta kuulematta estää asiakkaan pääsy Watsoniin tai rajoittaa sitä, jos
asiakas (a) on todettu maksukyvyttömäksi; (b) ei ole maksanut erääntynyttä maksuaan 14 päivän
kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä; (c) ilmeisesti kuormittaa Watsonia tai
tietoliikenneverkkoa tarpeettomasti tai epätavanomaisesti; (d) ilmeisesti aiheuttaa häiriötä tai
muuta haittaa Watsonin tai tietoliikenneverkon toimintaan taikka muita asiakkaita tai kolmansia
osapuolia kohtaan; (e) ilmeisesti uhkaa tietoturvaa tai -suojaa; (f) ilmeisesti loukkaa lakia,
viranomaisen määräystä, hyvää tapaa, tekijänoikeutta tai muuta oikeutta; (g) ei noudata
asiakassopimusta tai annettuja ohjeita; taikka (h) muusta vastaavasta syystä. Myyjä ilmoittaa
pääsyn estämisestä tai rajoittamisesta asiakkaalle tekstiviestillä, sähköpostilla tai muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Jos kysymys on edellä a-alakohdassa
tarkoitetusta tilanteesta, myyjä avaa asiakkaan pääsyn Watsoniin tai poistaa rajoituksen ilman
aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiakas on asettanut myyjän hyväksymän vakuuden
asiakassopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta. Jos kysymys on edellä b-alakohdassa
tarkoitetusta tilanteesta, myyjä avaa asiakkaan pääsyn Watsoniin tai poistaa rajoituksen ilman
aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kaikki erääntyneet maksut on suoritettu. Pääsyn
avaamisesta tai rajoituksen poistamisesta voidaan periä kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai
muun asiakassopimuksen mukainen maksu. Myyjä ei kuitenkaan estä asiakkaan pääsyä Watsoniin
tai rajoita sitä edellä b-alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, jos asiakas on tehnyt erääntyneestä
maksusta perustellun kirjallisen huomautuksen ja maksanut riidattoman osan maksusta
viimeistään eräpäivänä.

7.3. Myyjällä on oikeus poistaa Watsonista sellainen sisältö taikka Watsonissa oleva tai sen kautta
kulkeva aineisto, joka (a) ilmeisesti kuormittaa Watsonia tai tietoliikenneverkkoa tarpeettomasti tai
epätavanomaisesti; (b) ilmeisesti aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Watsonin tai
tietoliikenneverkon toimintaan taikka muita asiakkaita tai kolmansia osapuolia kohtaan; (c)
ilmeisesti uhkaa tietoturvaa tai -suojaa; (d) ilmeisesti loukkaa lakia, viranomaisen määräystä,
hyvää tapaa, tekijänoikeutta tai muuta oikeutta; taikka (e) on asiakassopimuksen tai annettujen
ohjeiden vastaista.

7.4. Tässä sopimuskohdassa 7 tarkoitettu keskeyttäminen, estäminen rajoittaminen tai
poistaminen ei ole virhe tai viivästys. Asiakas on keskeyttämisestä, estämisestä rajoittamisesta tai
poistamisesta huolimatta velvollinen maksamaan asiakassopimuksen mukaiset maksut. Jos
asiakkaan Watsonin käyttö on estynyt tavanomaisia keskeytyksiä pidemmän ajan ja kysymys on
edellä sopimuskohdan 7.1 a-alakohdassa tarkoitetusta toimenpiteestä, asiakkaalla on kuitenkin
oikeus saada hyvityksenä Watsonin maksullisen käyttöoikeuden pidennys keskeytystä vastaavalla
ajalla. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että asiakas on ilmoittanut Watsonin käytön
estymisestä myyjän asiakaspalveluun viivytyksettä sen havaitsemisesta.

8. Virhe tai viivästys

8.1. Asiakkaan on esitettävä Watsonia koskevat vaatimuksensa myyjälle.

8.2. Watsonissa on virhe, jos se ei vastaa (a) laissa asetettuja vaatimuksia tai (b)
asiakassopimuksessa sovittua tavalla, joka Watsonin kaltaiselle järjestelmälle epätavanomaisesti
ja olennaisesti estää Watsonin käytön. Vedotakseen virheeseen asiakkaan on ilmoitettava siitä
myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita.
Kohtuullisen ajan pituuden arviointiin vaikuttavat muun muassa virheen luonne ja asiakkaan
asiantuntemus. Kohtuullinen aika on kuitenkin enintään kolme kuukautta siitä, kun asiakas havaitsi
virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

8.3. Watsonin toimitus on viivästynyt, jos Watsonia ei ole toimitettu asiakassopimuksessa
sovitussa ajassa eikä viivästys johdu asiakkaasta tai asiakkaan vastuulle kuuluvasta seikasta.
Asiakkaan on vedottava viivästykseen kohtuullisessa ajassa Watsonin toimittamisen jälkeen.
Kohtuullinen aika on enintään kuukausi Watsonin toimittamisesta.

8.4. Asiakas saa vedota virheeseen tai viivästykseen edellä sopimuskohdissa 8.2 ja 8.3 todettua
myöhemmin, jos Watson ei vastaa laissa asetettuja vaatimuksia taikka myyjä on menetellyt
törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti.

8.5. Asiakas on velvollinen kustannuksellaan ja ilman aiheetonta viivytystä kohtuullisessa määrin
myötävaikuttamaan Watsonissa mahdollisesti olevien virheiden taikka muiden vikojen tai häiriöiden
selvittämiseen ja korjaamiseen. Asiakkaan on esimerkiksi annettava myyjälle tai toimittajalle
näiden pyytämiä tietoja tai tarvittaessa sallittava Watsonin toimivuuden testaaminen asiakkaan
laitteilla tai tiloissa. Vikatilanteen selvittämiseksi myyjällä on tarvittaessa oikeus tutkia asiakkaan
päätelaitteesta yksityiskohtaisempaa tietoa.

9. Ylivoimainen este

9.1. Sopijapuoli ei vastaa virheestä, viivästyksestä, muusta sopimusrikkomuksesta tai vahingosta,
joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopimusvelvoitteen
täyttämisen estävää ja sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa seikkaa, jota
sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka
seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ellei toisin näytetä,
ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi (a) sotaa, kapinaa, muuta kansallista poikkeustilaa tai
terroritekoa; (b) maanjäristystä, tulvaa, vesivahinkoa, tulipaloa, myrskyä tai muuta niihin
verrattavaa luonnonmullistusta; (c) yleisen liikenteen, tietoliikenteen, maksuliikenteen, sähkön- tai
energianjakelun keskeytystä; (d) tuonti- tai vientikieltoa, lainsäännöstä, viranomaisen määräystä tai
päätöstä; taikka (e) lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa
työtaistelutoimenpidettä. Ellei tosin näytetä, lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava
työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen
kohteena tai siihen osallisena.

9.2. Sopijapuolen alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este
katsotaan myös sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankkijan tai muun sopimuskumppanin
suoritusta ei voida hankkia muualta ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä.

9.3. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta
toiselle sopijapuolelle, ellei ylivoimainen este estä ilmoitusta.

10. Asiakassopimuksen purkaminen

10.1. Asiakkaalla on oikeus purkaa asiakassopimus kirjallisesti myyjän virheen tai viivästyksen
vuoksi, jos myyjä on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen.

10.2. Myyjällä on oikeus purkaa asiakassopimus kirjallisesti, jos asiakas syyllistyy
maksuviivästykseen tai muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Jos sopimusrikkomus on
korjattavissa, myyjä saa kuitenkin purkaa asiakassopimuksen vasta sen jälkeen, kun myyjä on
huomauttanut asiakasta sopimusrikkomuksesta ja varannut asiakkaalle vähintään 14 päivän
pituisen määräajan korjata sopimusrikkomuksensa. Myyjällä on oikeus purkaa asiakassopimus
kirjallisesti myös, jos asiakas on todettu maksukyvyttömäksi, eikä hän aseta myyjän hyväksymää
vakuutta asiakassopimukseen perustuvien velvoitteiden suorittamisesta myyjän asiakkaalle
varaamassa vähintään 14 päivän pituisessa määräajassa.

10.3. Myyjällä on oikeus purkaa asiakassopimus kirjallisesti päättymään välittömästi, jos asiakas
on antanut sellaisia virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka olisivat voineet estää
asiakassopimuksen tekemisen. Asiakkaan mahdollisesti maksamia maksuja ei tällöin palauteta.

10.4. Sopijapuoli saa purkaa asiakassopimuksen, jos asiakassopimuksen noudattamisen on
estänyt ylivoimainen este yli kolmen kuukauden ajan.

11. Palautukset asiakassopimuksen päättyessä

11.1. Jos asiakas purkaa asiakassopimuksen myyjän sopimusrikkomuksen johdosta tai asiakkaan
pääsy Watsoniin estyy asiakassopimuksen vastaisesti muusta myyjästä johtuvasta syystä ennen
asiakkaan maksaman laskutuskauden päättymistä, myyjä palauttaa asiakkaan maksamat maksut
siltä asiakkaan maksamalta ajalta, kun asiakas ei ole voinut käyttää Watsonia. Palauttaminen
edellyttää, että asiakas ilmoittaa tai on ilmoittanut myyjälle palauttamiseen tarvittavat pankkitiedot.
Myyjällä on oikeus kuitata mahdolliset saatavansa asiakkaalle palautettavista maksuista. Jos
asiakas on syyllistynyt sopimusrikkomukseen, myyjällä ei ole edellä todettua palautusvelvollisuutta.

11.2. Jos asiakkaalla on myyjälle kuuluvaa omaisuutta, asiakkaan on palautettava omaisuus
asiakassopimuksen päättyessä myyjälle sellaisessa kunnossa kuin se normaali kuluminen
huomioon ottaen luovutettaessa oli. Jos asiakas ei palauta myyjälle kuuluvaa omaisuutta, asiakas
on velvollinen korvaamaan tästä myyjälle aiheutuneet kulut ja vahingot.

12. Vastuunrajoitukset

12.1. Myyjä on velvollinen korvaamaan asiakkaalle myyjän sopimusrikkomuksesta aiheutuneen
välittömän vahingon. Jos asiakkaalle on annettu sopimusrikkomuksen johdosta hyvitystä tai muuta
korvausta, myyjä on velvollinen korvaamaan vahingon ainoastaan siltä osin kuin se ylittää
hyvityksen tai muun korvauksen määrän.

12.2. Vahingon uhatessa tai sattuessa asiakkaan on ryhdyttävä vahingon estämiseksi tai
rajoittamiseksi sellaisiin toimiin, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Jos asiakas ei ryhdy
edellä mainittuihin toimiin, myyjä ei vastaa siitä osasta vahinkoa, joka olisi vältetty ilman asiakkaan
laiminlyöntiä.

12.3. Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi
käyttöhyödyn menetystä tai ansionmenetystä.

12.4. Myyjä ei vastaa viivästyksistä, vahingoista tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet (a) asiakkaan
antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista; (b) asiakkaan tai kolmannen osapuolen
toiminnasta tai laiminlyönnistä; (c) asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulle kuuluvasta
laitteesta, ohjelmistosta tai järjestelmästä tai muusta seikasta; (d) sisällöstä; (e) kolmannen
osapuolen palvelusta tai aineistosta; (f) lain, viranomaisen määräyksen, hyvän tavan,
asiakassopimuksen tai annettujen ohjeiden vastaisesta toiminnasta; (g) Watsonin tavanomaisista
vioista, häiriöistä, puutteista tai katkoista; (h) muista Watsonin vähäisistä vioista, häiriöistä tai
puutteista, jotka eivät olennaisesti vaikuta Watsonin käyttämiseen; (i) palvelunestohyökkäyksestä,
tietomurrosta, tietokoneviruksesta, haittaohjelmasta tai muusta kyberhyökkäyksestä; taikka (j)
vahinkotapahtumasta aiheutuneesta vaivannäöstä.

12.5. Myyjän kokonaiskorvausvastuu kaikista vahingoista ja kuluista on mahdollisesti annetut
hyvitykset mukaan lukien enintään asiakkaalta Watsonista sopimusrikkomuksen hetkellä peritty
kuukausimaksu tai sen puuttuessa muun sitä suuruudeltaan lähinnä vastaavan laskutuskauden
perusmaksu.

12.6. Korvausta on vaadittava myyjältä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi
korvauksen perusteen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullinen aika on enintään kolme
kuukautta siitä, kun asiakas havaitsi korvauksen perusteen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

13. Asiakassopimuksen muuttaminen

13.1. Myyjällä on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen
asiakassopimuksen maksuja tai muita ehtoja asiakkaan vahingoksi lainsäädännön muutoksen tai
viranomaisen päätöksen johdosta. Myyjällä on oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lukien, kun
lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös tulee voimaan. Myyjä ilmoittaa muutoksesta
asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa tai, jos tämä ei ole
mahdollista, viipymättä muutoksesta tiedon saatuaan. Tässä sopimuskohdassa 13.1 tarkoitettu
muutos ei oikeuta asiakasta irtisanomaan asiakassopimusta.

13.2. Myyjällä on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen
asiakassopimuksen maksuja tai muita ehtoja asiakkaan vahingoksi myyjän vaikutuspiirin
ulkopuolella olevan olennaisen muutoksen, esimerkiksi tekijänoikeuskorvausten muutoksen,
johdosta. Myyjällä on oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lukien, kun muutos tulee voimaan.
Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen
voimaantuloa tai, jos tämä ei ole mahdollista, viipymättä muutoksesta tiedon saatuaan. Asiakkaalla
on muutoksen johdosta oikeus irtisanoa asiakassopimus päättymään aikaisintaan muutoksen
voimaantullessa irtisanomisajasta riippumatta. Irtisanominen on suoritettava viimeistään
kuukauden kuluttua muutoksen voimaantulosta.

13.3. Myyjällä on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan asiakassopimuksen maksuja tai
muita ehtoja asiakkaan vahingoksi myös muusta kuin sopimuskohdissa 13.1 ja 13.2 todetusta
syystä. Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen
voimaantuloa. Asiakkaalla on muutoksen johdosta oikeus irtisanoa asiakassopimus päättymään
aikaisintaan muutoksen voimaantullessa irtisanomisajasta riippumatta. Irtisanominen on
suoritettava viimeistään kuukauden kuluttua muutoksen voimaantulosta.

13.4. Myyjällä on lisäksi oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen
asiakassopimuksen maksuja tai muita ehtoja muutoin kuin asiakkaan vahingoksi. Myyjä ilmoittaa
muutoksesta asiakkaalle Watsonin yhteydessä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

13.5. Sopijapuolet voivat myös sopia asiakassopimuksen muuttamisesta muulla kuin edellä
mainitulla tavalla.

13.6. Sopimuskohdassa 5.3 tai 6.6 tarkoitettua muutosta ei katsota asiakassopimuksen
muuttamiseksi, eikä se oikeuta asiakasta irtisanomaan asiakassopimusta. Sisällössä tapahtuvaa
muutosta ei katsota asiakassopimuksen muuttamiseksi, vaan sen johdosta asiakkaalle
mahdollisesti syntyvästä irtisanomisoikeudesta on sovittu sopimuskohdassa 4.12.

14. Asiakassopimuksen siirtäminen

14.1. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää asiakassopimusta ilman myyjän etukäteen antamaa
kirjallista suostumusta. Vaikka asiakas ilmoittaisi laskutusosoitteeksi muun kuin oman osoitteensa,
asiakas vastaa asiakassopimuksen mukaisten maksujen suorittamisesta ja maksujen
mahdollisesta viivästymisestä aiheutuvista kuluista tai vahingoista.

14.2. Myyjällä on oikeus siirtää asiakassopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Myyjä ilmoittaa siirrosta asiakkaalle kirjallisesti etukäteen.

14.3. Myyjällä on lisäksi oikeus siirtää asiakassopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle
osapuolelle. Kun asiakas on saanut saatavien siirtoa koskevan kirjallisen ilmoituksen, asiakas voi
suorittaa maksut vain siirronsaajalle.

15. Asiakastietojen muutokset ja asiakassopimukseen liittyvät ilmoitukset

15.1. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että myyjällä on oikeat, riittävät ja ajantasaiset
tiedot asiakkaasta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan myyjälle viipymättä nimensä,
yhteystietojensa ja muiden tietojensa muutoksista.

15.2. Myyjä voi lähettää Watsoniin tai asiakassopimukseen liittyvät tunnukset, laskut ja ilmoitukset
asiakkaalle ainoastaan asiakkaan myyjälle ilmoittamia yhteystietoja käyttäen ja suorittaa maksut
ainoastaan asiakkaan myyjälle ilmoittamia pankkitietoja käyttäen. Asiakkaan antamia tietoja
voidaan käyttää myös asiakkaan tunnistamiseen. Myyjä ei vastaa siitä, että tunnukset, lasku,
ilmoitus tai maksu ei tavoita asiakasta tai joutuu kolmannen osapuolen haltuun virheellisten tai
puutteellisten tietojen vuoksi.

15.3. Myyjä on velvollinen lähettämään asiakassopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset
asiakkaalle valintansa mukaan postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai
matkaviestinliittymänumeroon joko laskun yhteydessä tai erillisenä ilmoituksena. Laskut ja niiden
yhteydessä lähetettävät ilmoitukset myyjä voi kuitenkin lähettää asiakkaan mahdollisesti
ilmoittamaan erilliseen laskutusosoitteeseen. Jos asiakassopimus ei edellytä kirjallista ilmoitusta,
myyjä voi tehdä ilmoituksen kirjallisesti, Watsonin yhteydessä tai muulla tarkoituksenmukaisella
tavalla.

15.4. Asiakas on velvollinen lähettämään asiakassopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset
myyjälle asiakassopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun postiosoitteeseen tai
sähköpostiosoitteeseen.

15.5. Postilla, sähköpostilla tai tekstiviestillä lähetetyt ilmoitukset katsotaan kirjallisiksi ilmoituksiksi.

15.6. Ellei toisin näytetä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan tulleen sopijapuolen tietoon
seitsemäntenä päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse tai tekstiviestillä lähetetyn ilmoituksen
lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

16. Asiakastietojen ja palautteen käsitteleminen

16.1. Myyjä voi käsitellä ja luovuttaa asiakkaan henkilötietoja lain sallimissa rajoissa. Asiakas voi
tarkastaa tietonsa, pyytää niiden korjaamista tai kieltää niiden käsittelyn tiettyihin tarkoituksiin
kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyllä tavalla ja laajuudessa.

16.2. Myyjällä on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muu viestintä. Tallenteita käytetään
esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, Watsonia koskevien huomautusten selvittelyyn,
laaduntarkkailuun ja koulutukseen.

16.3. Asiakastietojen käsittelyä koskeva rekisteriseloste on saatavilla Watsonin yhteydessä tai
myyjän asiakaspalvelun kautta.

16.4. Myyjällä on oikeus hyödyntää asiakkaan myyjälle antamaa palautetta, kommentteja, ideoita
taikka muuta tietoa tai aineistoa ilman korvausvelvollisuutta asiakkaalle.

17. Muut sopimusehdot

17.1. Näiden sopimusehtojen lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja ja teknisiä
kuvauksia. Lisäksi sovelletaan asiakassopimuksessa mahdollisesti sovittuja kampanjaehtoja,
erityisehtoja tai muita rajoitettuja sopimusehtoja niiden voimassaoloajan, joka voi olla lyhyempi kuin
asiakassopimuksen voimassaoloaika.

17.2. Jos sopimusehdot ovat keskenään ristiriidassa, ehtoja sovelletaan seuraavassa
järjestyksessä: 1) sopimus ja mahdolliset kampanjaehdot 2) hinnasto 3) tekniset kuvaukset
4) Watson-palvelun erityisehdot 5) alan yleiset sopimusehdot.

18. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

18.1. Asiakassopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ottamatta huomioon lainvalintaa
koskevia säännöksiä.

18.2. Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne myyjää vastaan joko oman kotipaikkansa tai myyjän
kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. Asiakkaalla on oikeus saattaa asiakassopimusta koskeva
erimielisyys myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat
suosituksia.

18.3. Myyjän on nostettava asiakassopimusta koskeva kanne asiakasta vastaan asiakkaan
kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

19. Asiakaspalvelu

19.1. Asiakas saa tarvittavia lisätietoja myyjän asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelua voi olla
saatavilla vain rajoitetusti ja tietyillä viestintävälineillä.

19.2. Asiakaspalvelusuoritteista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai muun
asiakassopimuksen mukaiset maksut. Yhteydenotosta asiakaspalveluun voi lisäksi aiheutua
kulloinkin voimassa olevan hinnaston, muun asiakassopimuksen tai asiakkaan
puhelinliittymäsopimuksen mukainen maksu.

19.3. Siltä osin kuin myyjä antaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevia seikkoja,
esimerkiksi laitteita, ohjelmistoja tai järjestelmiä, koskevia ohjeita, ohjeet ovat suosituksia. Asiakas
noudattaa tai jättää noudattamatta suositusta omalla vastuullaan. Myyjä ei vastaa suosituksen
oikeellisuudesta tai siitä, jos suositus aiheuttaa kustannuksia tai vahinkoja.

20. Sopimusehtojen voimassaolo ja saatavuus

20.1. Nämä sopimusehdot ovat voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.

20.2. Kulloinkin sovellettavat sopimusehdot ovat saatavilla maksutta Watsonin yhteydessä tai
myyjän asiakaspalvelun kautta.